Język polski na maturze

Język polski na maturze

Matura to szczególny egzamin, do którego młodzież przygotowuje się przez cały okres nauki w liceum lub technikum. Decyduje ona nie tylko o uzyskaniu świadectwa dojrzałości, ale też o wynikach rekrutacji na studia wyższe. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że muszą jak najlepiej zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności, by egzaminatorzy przyznali im dużą liczbę cennych punktów.

Przygotowania do matury z języka polskiego

jak przygotować się do matury z polskiegoEgzaminy maturalne składają się z dwóch części. Większość przedmiotów zdawana jest pisemnie, a maturzyści mają za zadanie rozwiązać arkusz przygotowany przez egzaminatorów w określonym czasie. Natomiast przedmioty językowe mają dodatkowo część ustną, podczas której uczniowie muszą zaprezentować swoje umiejętności mówienia w języku polskim i obcym, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych. Wielu maturzystów zastanawia się, jak przygotować się do matury z polskiego. Należy przede wszystkim pamiętać, że egzamin ten składa się z części pisemnej i ustnej. Podczas tej pierwszej należy wykazać się znajomością lektur omawianych na lekcjach języka polskiego, gramatyki i środków stylistycznych oraz umieć stworzyć dłuższą wypowiedź pisemną na dany temat. Zazwyczaj jest ona oparta o fragment lektury szkolnej, należy jednak umieć wskazać powiązane teksty kultury. Jeśli chodzi o egzamin ustny, kluczowe jest tutaj opanowanie stresu w obecności egzaminatorów. Pytania w tej części matury dotyczą motywów literackich, środków językowych oraz różnorodnych tekstów kultury. Uczeń najpierw konstruuje i przedstawia wypowiedź ustną na dany temat, a następnie odpowiada na pytania zadawane przez komisję egzaminacyjną. Najważniejsze jest, by umieć swobodnie wypowiedzieć się – czy to ustnie, czy na papierze – na temat związany z literaturą, sztuką i językiem. Jeśli uczeń czytał lektury szkolne i ćwiczył umiejętność wysławiania się, matura z polskiego nie powinna być dla niego trudna. Jeśli zaś maturzysta chciałby poćwiczyć przed przystąpieniem do egzaminu, w wielu polskich miastach organizowane są specjalne kursy powtórkowe dedykowane uczniom ostatnich klas techników i liceów. Można dzięki nim powtórzyć informacje i utrwalić wiedzę niezbędną do zaliczenia egzaminu na wysokim poziomie.

Język polski jest jednym z przedmiotów, który każdy z uczniów musi obowiązkowo zaliczyć na egzaminie maturalnym. Wielu maturzystów stresuje się przed przystąpieniem do egzaminu, czy to ustnego, czy też pisemnego. Warto jednak rozpocząć powtórki materiału odpowiednio wcześniej, by żadne zagadnienie, które pojawi się na maturze, nie było dla nas zaskoczeniem i nie stwarzało trudności.

Comments are closed.